عاشقانه ها

عاشقانه ها

عاشقانه های زوزی لند : من سالها پیش شکسته و خسته در یک غروب سرد پائیزی بی هیچ شعری خود را در تو جا گذاشتم….