عاشقانه ها

عاشقانه ها

عاشقانه های زوزی لند : من سالها پیش شکسته و خسته در یک غروب سرد پائیزی بی هیچ شعری خود را در تو جا گذاشتم….

عاشقانه ها

عاشقانه ها

عاشقانه ها : روزی که تنهائیم را با تو به جشن نشستم در امتداد من شمعی روشن شد و… در مرکز تمامی این ها کسری…

1709