آیا پول تنها مسیر خوشبختی است؟ چکیده‌ای از تحقیقات مختلف

آیا پول تنها مسیر خوشبختی است؟ چکیده‌ای از تحقیقات مختلف

رؤیای بسیاری از ما پولدار شدن و رسیدن به ثروت است. زمانی که به دلیل این رؤیا فکر می‌کنیم، متوجه می‌شویم که پول و ثروت را برای شادی و خوشبختی می‌خواهیم. افرادی که پول ندارند،…