نحوه دادن خبر بد

نحوه دادن خبر بد

نحوه دادن خبر بد : کیست که از دادن خبر بد خوشش بیاید؟ هیچ‌کس؛ اما چه می‌توان کرد؟ این زندگی آمیخته‌ای از خوشی‌ها و ناخوشی‌هاست….